Rikiya Ura – Lancaster FC U20 – Division 2 – 240404-020234