Nicholas Krahn – Wave SC – Division 2 – 240607-078863